Live Darshan
 
Archarya
 
Sr.No 
Name of Acharya
 Birthdate
 Accepted Gadi
Aksharvaas
1.
Shri Raghuvirji Maharaj
Fagan Vad 4, Samvat 1868
Kartik Sud 11, Samvat 1882
Maha Sud 2, Samvat 1919
2.
Shri Bhagvatprasadji Maharaj
Aso Vad 9, Samvat 1894
Kartik Sud 15, Samvat 1913
Shravan Vad 10, Samvat 1935
3.
Shri Viharilalji Maharaj
Chaitra Amas, Samvat 1908
Shravan Vad 8, Samvat 1935
Bhadarva Sud 8, Samvat 1955
4.
Shri Laxmiprasadji Maharaj
Shravan Vad 8, Samvat 1948
Bhadarva Sud 8, Samvat 1955
Maha Sud 15, Samvat 1970
5.
Shri Pratiprasadji Maharaj
Shravan Vad 1, Samvat 1931
Vaishakh Vad 7, Samvat 1965
Maha Sud 6, Samvat 1987
6.
Shri Anandprasadji Maharaj
Shravan Sud 1, Samvat 1962
Maha Vad 10, Samvat 1987
Ashadh Vad 4, Samvat 2030
7.
Shri Narendraprasadji Maharaj
Posh Vad 11, Samvat 1986
Chaitra Vad 8, Samvat 2015
Jeth Vad 2, Samvat 2042
8.
Shri Ajendraprasadji Maharaj
Shravan Vad 7, Samvat 2005
Vaishakh Sud 14, Samvat 2040
Past Acharyashri
9.
Shri Rakeshprasadji Maharaj
23rd July, 1966
31st January, 2003
Current * Acharyashri

 
No Upcoming Events
 
 
Powered By: Shree Swaminarayan Mandir(Bhuleshwar)
KIRTAN SAURABH SADGRANTS